Koppeling met strategisch regionaal beleid

In mei 2020 is door de regio de “Agenda Verstedelijking en Mobiliteit” (AVM) gepubliceerd. In deze agenda is de gezamenlijke koers vanuit de regio neergezet, als basis voor de samenwerking bij de gezamenlijke ruimtelijke opgaven in de regio en binnen de provincie.

De beleidsprioriteiten op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid staan in het AVM benoemd. Deze zijn in lijn met het RVVP en dit nieuwe Uitvoeringsprogramma RVVP. Dit nieuwe uitvoeringsprogramma is een actualisatie van het Uitvoeringsprogramma uit 2017 en een verdere concretisering van de Strategische Agenda Midden-Holland en deze AVM.

In de AVM staat onder de kop ‘de bereikbare regio’ concreet een aantal projecten genoemd, waar de regio voor wil gaan, waarbij de essentie de volgende is:

“We willen een stevige investering in de bereikbaarheid van Midden-Holland die samen opgaat met de verdergaande verstedelijking in ons gebied. Daarbij zetten we zowel in op het versterken van de hoofdinfrastructuur voor de auto en OV als het versterken van de ‘first & last mile’".

Dit is vertaald in onderstaande vier punten:

  • In de eerste plaats is een blijvende goede doorstroming van de hoofdwegen essentieel, zowel voor Midden-Holland als voor de randstad als geheel.

  • In de tweede plaats gaat het om een gerichte aansluiting van ons gebied op die hoofdinfrastructuur, de snelwegen A12 en A20.

  • In de derde plaats willen we opgaan in het stedelijk netwerk van de randstad en stevig investeren in de bereikbaarheid per OV. Daartoe willen we de positie van station Gouda versterken en tegelijk nieuwe stationslocaties realiseren.

  • Tenslotte willen we een uitgekiend netwerk van OV en snelle fietsverbindingen tussen onze ‘sterke dorpen’, de OV-knooppunten en de steden in en om ons gebied.”

De AVM is hier te vinden: https://www.regiomiddenholland.nl/Nieuws/1875997.aspx

De Agenda Verstedelijking en Mobiliteit kan gezien worden als een concretisering van de opgave “Vitale regio en bereikbare woon- en werklocaties” uit de Strategische Agenda. Dit nieuwe Uitvoeringsprogramma RVVP geeft enerzijds invulling aan sectorale mobiliteits- en duurzaamheidsopgaven en levert anderzijds vanuit het domein verkeer en vervoer een bijdrage aan de mobiliteitsgerelateerde opgaven, die benoemd zijn in zowel de Strategische Agenda als de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit.

De Strategische Agenda Midden-Holland is in 2016 vastgesteld. In deze agenda zijn vier opgaven geformuleerd voor de periode vanaf 2020. Het zijn urgente thema’s, die een overstijgende visie en aanpak vereisen en kansen bieden voor nieuwe verbindingen in de regio Midden-Holland:

  1. Op weg naar 2050: regio Midden-Holland energieneutraal;

  2. Bereikbare woon- en werklocaties, o.m. door ontvlechting;

  3. Toekomstbestendige economie door verbinding onderwijs en arbeidsmarkt;

  4. Voldoende en passende woningen.

De Strategische Agenda Midden-Holland is hier te vinden: https://www.regiomiddenholland.nl/Strategische+agenda/default.aspx