Beoordelingstabel projecten

Toelichting

De ‘kansrijkheid’ van de projecten in de groslijst is beoordeeld op basis van het beoordelingskader, zoals eerder toegelicht. Bijgevoegd overzicht laat de individuele scores zien per onderdeel voor integraliteit en kosteneffectiviteit, resulterend in een eindbeoordeling op kansrijkheid. Zoals eerder aangegeven zijn de programmaprojecten niet gescoord, omdat zij in de lijst zijn gekomen op grond van andere criteria.