Samenhang programma’s en procesaanpak

Diverse programma’s parallel ontwikkeld

De input voor dit nieuwe uitvoeringsprogramma komt uit verschillende bronnen, die samen hebben geleid tot een groslijst van (potentiële) projecten. Uit het Uitvoeringsprogramma RVPP uit 2017 zijn de 25 projecten geactualiseerd. Daarnaast liepen twee trajecten parallel aan het opstellen van dit nieuwe uitvoeringsprogramma, die ook input vormen voor de groslijst: de regionale invulling voor het Nationaal Toekomstbeeld Fiets en het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid. Als laatste zijn enkele projecten vanuit thematische werksessies op de groslijst terechtgekomen. Een bereikbaarheidsanalyse, waarbij isochronenkaarten zijn vervaardigd voor de regio, is hier een belangrijk hulpmiddel geweest. Deze isochronen, die aangeven hoe ver je komt in een bepaalde tijd per fiets, OV en auto, zijn opgenomen in de bijlagen.

Ook de totstandkoming van het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) is een parallel traject geweest, met thematische werksessies, maar de projecten van dit RMP zijn integraal opgenomen in dit nieuwe Uitvoeringsprogramma.

Van groslijst naar selectie projecten

Na het samenstellen van de groslijst projecten is een beoordelingskader gebruikt om te komen tot een selectie van projecten.