Regionale invulling Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Vanuit de ambitie om het fietsen in Nederland te stimuleren is in 2020 in het MIRT-overleg afgesproken om te beschrijven hoe we binnen Nederland inzetten om bij te dragen aan de groei van het fietsverkeer. De fiets wordt hierbij als volwaardige modaliteit en effectieve oplossing gezien voor opgaven op het gebied van woningbouw en verstedelijking, bereikbaarheid, gezondheid, veiligheid, klimaat, duurzaamheid en leefbaarheid. Beoogd wordt een landelijk dekkend netwerk van fietsinfrastructuur te realiseren dat een effectief en vanzelfsprekend alternatief vormt naast de netwerken voor wegen en spoor.

In dit kader zijn provincies en regio’s aan de slag om de fietsopgaven tot 2040 in beeld te brengen en daarmee invulling te geven aan het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF). Doelstelling is om hiermee afspraken met elkaar te kunnen maken over een structurele financiering van fietsprojecten. De regio Midden-Holland heeft hiervoor input geleverd aan de provincie Zuid-Holland. Deze input is tot stand gekomen in diverse werksessies en aanvullende input vanuit de wegbeheerders in de regio.

De beoogde maatregelen voor deze ‘schaalsprong fiets’ in de regio Midden-Holland zijn opgenomen in einddocument Arcadis, dat via deze link te raadplegen is [link nog niet beschikbaar]. Vanuit deze maatregelen zijn 7 projectbladen opgesteld, die de belangrijkste thema’s weergeven waarmee in deze regio de schaalsprong fiets wordt bereikt:

  1. Ontwikkelen snelfietsroutes;

  2. Ontwikkelen recreatief fietsnetwerk;

  3. Opheffen barrièrewerking;

  4. Verkeersveiligheid fiets;

  5. Fietsbereikbaarheid Vijfde Dorp;

  6. Fiets en knooppunten;

  7. Verminderen conflicten met landbouwverkeer.

Deze 'projecten' zijn opgenomen en nader toegelicht in dit nieuwe uitvoeringsprogramma RVVP. Bij deze projecten wordt altijd samengewerkt met de provincie Zuid-Holland. Ze zijn ze terug te vinden bij de geselecteerde projecten.

De kaart in figuur 3 geeft een overzicht van de maatregelen die vanuit de regio Midden-Holland zijn aangeleverd voor het Nationaal Toekomstbeeld Fiets.

Figuur 3: Beoogde maatregelen in regio Midden-Holland in het kader van het NTF