Aanleiding

Het huidige Regionaal Verkeers- en VervoerPlan (RVVP) voor de regio Midden-Holland is in 2017 opgesteld, waarbij naast de regio en de regiogemeenten ook provincie Zuid-Holland, Rijkwaterstaat, Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en de

Koppeling met strategisch regionaal beleid

In mei 2020 is door de regio de “Agenda Verstedelijking en Mobiliteit” (AVM) gepubliceerd.

Speerpunten

In het bestaande RVVP en uitvoeringsprogramma uit 2017 van de regio Midden-Holland zijn 10 speerpunten benoemd. Dit zijn speerpunten voor het beleid, als antwoord op de hoofdopgaven binnen de regio op het gebied van verkeer en vervoer.

Proces en onderliggende programma’s

Diverse programma’s parallel ontwikkeld

Regionaal MobiliteitsProgramma

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke regio maatregelen neemt om de mobiliteit te verduurzamen en de CO2-uitstoot te reduceren. Daartoe stelt elke regio een Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) op.

Regionale invulling Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Vanuit de ambitie om het fietsen in Nederland te stimuleren is in 2020 in het MIRT-overleg afgesproken om te beschrijven hoe we binnen Nederland inzetten om bij te dragen aan de groei van het fietsverkeer.

Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid

Het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2022-2024 beschrijft in hoofdlijnen welke strategie en aanpak de regio Midden-Holland in de aankomende jaren uitrolt voor een daling van het aantal verkeersslachtoffers.

Beoordelingskader

Om te bepalen wat de meest kansrijke projecten zijn voor dit nieuwe Uitvoeringsprogramma RVVP Midden-Holland is een beoordelingskader toegepast; een beoordeling of projecten uit de groslijst kansrijk zijn en daarmee aangemerkt kunnen worden als

De projecten

Startend met een groslijst van projecten en gebruik makend van het beoordelingskader om deze projecten af te wegen is een definitieve lijst van geselecteerde projecten tot stand gekomen.

Rollen en verantwoordelijkheden

Dit nieuwe uitvoeringsprogramma heeft een looptijd van 3 tot 5 jaar. De ambitie is om alle projecten uit dit nieuwe uitvoeringsprogramma binnen deze looptijd ten minste te starten en zo veel mogelijk verder te brengen.

Toon meer resultaten