Aanleiding

Het huidige Regionaal Verkeers- en VervoerPlan (RVVP) voor de regio Midden-Holland is in 2017 opgesteld, waarbij naast de regio en de regiogemeenten ook provincie Zuid-Holland, Rijkwaterstaat, Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en de buurgemeenten Alphen aan den Rijn en Woerden betrokken waren. Hierin zijn de visie en het beleid van de regio op het gebied van verkeer en vervoer omschreven. Het RVVP is toen door de gemeenteraden voor 10 jaar vastgesteld. De visie en het beleid van de regio dat in dit document staat beschreven is dus onverminderd van kracht.

Afgesproken is dat het bijbehorende uitvoeringsprogramma elke 3 tot 5 jaar zal worden geactualiseerd. Dat gebeurt nu. In het uitvoeringsprogramma staat beschreven wat de regio Midden-Holland de aankomende jaren concreet gaat doen om uitvoering te geven aan het realiseren van de opgaven uit het RVVP.

Bij deze actualisatie spelen duurzaamheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid een belangrijke rol. Dit heeft te maken met enkele bovenregionale ontwikkelingen:

  • In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke regio maatregelen neemt om de mobiliteit te verduurzamen en de CO2-uitstoot te reduceren. Daartoe moet een Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) worden opgesteld. Daarnaast is in het Klimaatakkoord afgesproken dat gemeenten een visie en beleid over laadpaalinfrastructuur gaan opstellen en de uitvoering ervan gaan versnellen. Het RMP en het versnellen van de uitrol van laadinfrastructuur worden als integraal onderdeel opgenomen in het UP RVVP.

  • In het Schone Luchtakkoord (geratificeerd door alle regiogemeenten) is afgesproken om maatregelen te nemen voor een permanente verbetering van de luchtkwaliteit, waarbij wordt toegewerkt naar de World Health Organisation (WHO)-advieswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof. Voor een belangrijk deel betreft dit maatregelen in de mobiliteit.

  • Verder is in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) afgesproken om de financiering van fietsprojecten structureler te maken (binnen en tussen bestuurslagen) en dat er een landelijk programma komt; het Nationaal Toekomstbeeld Fiets. De gemeenten in de regio leveren daartoe informatie aan de provincie voor dit programma.

  • Door corona is het gebruik van openbaar vervoer sterk gedaald. Er is een landelijk Transitieplan Openbaar Vervoer opgesteld om naar nieuwe mogelijkheden te zoeken. De aanbesteding van openbaar vervoer (OV) in de regio is uitgesteld en de provincie is bezig om een regionale invulling te geven aan het Transitieplan OV.

  • In het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV 2030) van het Rijk wordt door de regio en de gemeenten gewerkt aan een doorvertaling voor de regio. Dit heeft vorm gekregen middels een nieuw Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2022-2024.

Daarnaast zijn er verschillende regionale ontwikkelingen:

  • De komende jaren worden in de regio veel woningen bijgebouwd (o.a. in Westergouwe, Vijfde Dorp, Triangel). Deze ontwikkelingen hebben effect op de verkeersafwikkeling en de nadrukkelijke wens voor een station Gouweknoop aan het spoor.

  • Bedrijventerreinen en werklocaties in de regio ontwikkelen zich ook verder. Deze moeten op het vlak van personenmobiliteit goed bereikbaar zijn per fiets en OV, en daarnaast goed ontsloten zijn voor het goederenvervoer.

Eind 2020 hebben de colleges het plan van aanpak voor de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma RVVP (verder genoemd: dit nieuwe uitvoeringsprogramma) vastgesteld. De Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) heeft het proces ondersteund en is inhoudelijk verantwoordelijk voor het duurzaamheidsonderdeel (RMP). Adviesbureau Royal HaskoningDHV is door de regio aangesteld als penvoerder voor het schrijven van dit nieuwe Uitvoeringsprogramma RVVP.