Monitoring en evaluatie

De reikwijdte van dit nieuwe Uitvoeringsprogramma RVPP is 3 tot 5 jaar. Daarna is het tijd voor een nieuwe actualisatie, omdat voortgang zal zijn geboekt in het realiseren van de maatregelen, de omgeving gewijzigd kan zijn en mogelijk prioriteiten moeten worden bijgesteld.

Het is van belang tussentijds de vinger aan de pols te houden, om te bewaken dat er voldoende voortgang wordt geboekt met de projectgerelateerde acties en de ermee gemoeide kosten te beheersen. Bovendien is het een verplichting om de afspraken uit het Klimaatakkoord te monitoren. Primair is voor ieder project de bestuurlijke trekker verantwoordelijk en aanspreekbaar vanuit het regionaal BOVV.

Onderdeel van dit nieuwe uitvoeringsprogramma is een monitoring- en evaluatieprogramma, dat op de volgende wijze wordt ingevuld:

Voortdurende monitoring als integraal onderdeel van het proces bij de uitvoering van elk project (Reflexieve monitoring)

Doel: De inzichten uit de reflectie worden beproefd in nieuwe activiteiten;

Jaarlijkse monitoringsrapportage (programmamanagement):

Doel: doelmatigheid en efficiëntie bewaken: toetsing voortgang acties en projecten; daarnaast opdoen van kennis en ervaring en voortdurend leren van goede en minder goede voorbeelden

  • overzicht van de voortgang van de afzonderlijke acties en projecten, van de opgedane leermomenten en voorziene acties voor de aankomende periode;

  • volgen van de CO2-emissies van mobiliteit op regionaal niveau; hiervoor worden de nog in ontwikkeling zijnde landelijke monitoringsinstrumenten gebruikt;

  • financieel overzicht van de kosten / bestedingen;

  • eventuele gevolgen voor de programmering.

De regio heeft de regie voor deze monitoringsrapportage. De input dient aangeleverd te worden door de betreffende bestuurlijke trekkers. Deze rapportage wordt besproken in het BOVV.

Naast deze jaarlijkse rapportage hebben de regio en de bestuurlijke trekkers een wederzijdse verplichting elkaar regelmatig op de hoogte te houden. Dit is een permanent proces; de rapportage een jaarlijkse verslaglegging.

Tweejaarlijkse evaluatierapportage (beleidsevaluatie):

Doel: effectiviteit bewaken: toetsing effectiviteit en eventueel bijsturen

  • overzicht van de voortgang van de afzonderlijke acties en projecten: stand van zaken, bereikte stappen, afgezet tegen programmering;

  • financieel overzicht van de kosten / bestedingen;

  • actueel inzicht op doel versus middel; gaat het project het beoogde doel bereiken en tegen welke inspanning en kosten; zijn er onvoorziene (externe) ontwikkelingen opgetreden die van invloed zijn;

  • heroverweging of aanpassingen nodig zijn en voorstel voor eventuele bijsturing in programmering.

De regio heeft de regie voor deze monitoringsrapportage. De input dient aangeleverd te worden door de betreffende bestuurlijke trekkers, aangevuld met een nadere analyse door een gespecialiseerd persoon of bedrijf. Deze rapportage wordt besproken in het BOVV, waarbij besluitvorming voor eventuele bijsturing aan de orde kan komen.

Deze beleidsevaluatie past in de gebruikelijke beleidscyclus, zoals hieronder weergegeven.

Beleidscyclus