Rollen en verantwoordelijkheden

Dit nieuwe uitvoeringsprogramma heeft een looptijd van 3 tot 5 jaar. De ambitie is om alle projecten uit dit nieuwe uitvoeringsprogramma binnen deze looptijd ten minste te starten en zo veel mogelijk verder te brengen. De meeste projecten hebben een doorlooptijd langer dan vier jaar.

Om ervoor te zorgen dat de projecten ook daadwerkelijk opgestart en uitgevoerd worden, is regionale daadkracht en betrokkenheid nodig. Voor elk project is een bestuurlijke trekker nodig. Dit is een portefeuillehouder van een van de vijf gemeenten.

Bij de rol van bestuurlijke trekker hoort een aantal verantwoordelijkheden en acties:

  • Verantwoordelijk voor de uitvoering van het betreffende project;

  • Deelnemende regiogemeentes en overige stakeholders bepalen bij het project. Voor elk project zijn dat ten minste de bevoegde instanties en de wegbeheerders;

  • Verantwoordelijk voor capaciteit voor de voorbereiding van het project: bijvoorbeeld binnen de eigen ambtelijke organisatie, bij andere regiogemeentes, bij stakeholders of bij een externe partij;

  • Verantwoordelijk voor de financiering van de voorbereiding, mogelijk met een bijdrage van bijvoorbeeld andere regiogemeentes, stakeholders of subsidie;

  • Een project kan qua uitvoering uit meerdere maatregelen bestaan, die door meerdere gemeenten worden uitgevoerd. Een bestuurlijke trekker is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van een maatregel in elke specifieke gemeente. Als een maatregel plaatsvindt in één gemeente, dan is deze gemeente zelf verantwoordelijk voor de uitvoering. Wel heeft de bestuurlijke trekker dan een controlerende functie bij deze gemeente.

  • Waar relevant afstemmen met de trekker(s) van samenhangende projecten;

  • De voortgang terugkoppelen in het BO V&V. Het uitvoeringsprogramma is hier een vast agendapunt.

Hiermee is er één verantwoordelijke/eerste bestuurlijk aanspreekpunt per project. De mogelijkheid bestaat dat een bestuurlijk trekker een duo vormt met een andere bestuurder, die dan als co-trekker fungeert.

Voor een aantal projecten en thema’s wordt voorgesteld om een projectleider aan te stellen die ervoor zorgt dat de projecten worden opgestart en uitgevoerd (onder de verantwoordelijkheid van de bestuurlijk trekker). Het ligt voor de hand om hiervoor capaciteit in te huren. Het gaat om de thema’s fiets en lopen, energietransitie in mobiliteit en de projecten die vallen onder ketenmobiliteit en deelmobiliteit en openbaar vervoer. Voor het thema verkeersveiligheid bestaat een dergelijke functie al.