De projecten

Startend met een groslijst van projecten en gebruik makend van het beoordelingskader om deze projecten af te wegen is een definitieve lijst van geselecteerde projecten tot stand gekomen. Als resultaat zijn 39 projecten geselecteerd, die voor uitvoering (c.q. opstart gericht op uiteindelijke uitvoering) in aanmerking komen de komende jaren. De projecten op de groslijst en de uiteindelijke selectie van projecten in dit nieuwe uitvoeringsprogramma zijn ingedeeld in een aantal onderwerpen, zoals eerder beschreven in de toegelichte procesaanpak:

 • Integraal;

 • Thema fietsen en lopen;

 • Thema openbaar vervoer;

 • Thema ketenmobiliteit en deelmobiliteit;

 • Thema wegverkeer;

 • Thema verkeersveiligheid;

 • Thema energietransitie in mobiliteit;

 • Thema goederenvervoer en bedrijventerreinen;

 • Thema slimme mobiliteit en innovatie.

De geselecteerde projecten

Hieronder zijn de 39 projecten per onderwerp weergegeven. De volgorde hiervan is willekeurig. Er kan geen prioritering uit worden afgeleid. De uiteindelijke prioritering wordt mede bepaald op basis van de doorvertaling van de benodigde capaciteit (door de bestuurlijke trekker), waarmee getoetst gaat worden wat (financieel) haalbaar is en wat prioriteit heeft.

Integraal:

1. Integrale inpassing nieuwe verstedelijking Vijfde Dorp

2. Integrale inpassing nieuwe verstedelijking Westergouwe

3. Beter Bereikbaar Gouwe

Thema fietsen en lopen:

4. Snelfietsroutes / doorfietsroutes [RMP]

5. Opheffen barrièrewerking voor fietsers [RMP]

6. Inpassing Vijfde Dorp in het fietsnetwerk [RMP]

7. Ontwikkeling recreatief fietsnetwerk

8. Uitbreiding voertuigluwe stadsgebieden [RMP]

Thema openbaar vervoer:

9. Ontwikkeling station Gouweknoop [RMP]

10. Nieuwe lightrail-verbinding voor de Binckhorstregio richting deze regio [RMP]

11. Behouden en versterken OV-verbindingen naar grote steden [RMP]

12. Onderzoek mobiliteitsarmoede in het buitengebied en OV-vangnet voor kleine kernen [RMP]

13. Inzetten op betere doorstroming OV [RMP]

Thema ketenmobiliteit en deelmobiliteit:

14. Voorzieningen voor ketenmobiliteit op OV-knooppunten en -corridors [RMP]

15. Stimuleren van duurzaam mobiliteitsgedrag, inclusief werkgeversaanpak en deelmobiliteit [RMP]

Thema wegverkeer:

16. Vervolg A12 Gouda-Utrecht met realisatie directe verbinding A12/N11 in westelijke richting (Bodegravenboog).

17. Verbreding A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouwe aquaduct: monitoring Planuitwerking MIRT

18. Integrale bereikbaarheidsstudie A12 west

19. N210 Algeracorridor: ontsluiting Krimpenerwaard richting Rotterdamse regio verbeteren

20. Ontsluiting Krimpenerwaard - Gouda - A12

Thema verkeersveiligheid:

21. Verkeersveiligheid voor fietsverkeer / veilige fietsinfrastructuur

22. Verkeersveilige woonwijken

23. Uniforme verkeersveilige schoolomgevingen

24. Verminderen conflicten zwaar (landbouw)verkeer met zwakke verkeersdeelnemers

25. Reguleren van groot en zwaar verkeer in de kernen

26. Veilige 60 km/uur wegen

27. Regionale gedragsbeïnvloedingsprojecten

Thema energietransitie in mobiliteit:

28. Stimuleren van elektrisch rijden, inclusief versnellen ontwikkeling van laadinfrastructuur [RMP]

29. Stimuleren van ontwikkeling van tankinfrastructuur en lokale productie van waterstof en andere duurzame brandstoffen [RMP]

30. Stimuleren Zero Emissie vervoer via inkoop gemeenten [RMP]

Thema goederenvervoer en bedrijventerreinen:

31. Zero Emissie-zone voor stadslogistiek en logistieke stadshubs [RMP]

32. Stimuleren verduurzamen logistieke bedrijven [RMP]

33. Verduurzamen bouwlogistiek - mogelijkheden voor bouwhubs

34. Stimuleren verduurzamen landbouwlogistiek [RMP]

35. Kleinschalig goederenvervoer over water [RMP]

36. Blauwe Golf: afstemmen van brugopeningen

37. Bereikbaarheid en aantrekkelijkheid regionale bedrijventerrein (incl. logistiek A12-corridor)

Thema slimme mobiliteit en innovatie

38. Inzet van smart mobility

39. Toepassing van innovaties voor duurzaam beheer en onderhoud van wegen

Factsheets

Onder Factsheets projecten is een toelichting opgenomen van ieder project, inclusief aanvullende informatie:

 • Omschrijving van het project;

 • Type project: lobby, samenwerking, uitvoering, studie of programma:

  • Bij lobbyprojecten zijn andere partijen dan de regio aan zet om deze te realiseren. Middels een actieve lobby gaat de regio het project agenderen bij de betreffende partij, om daar het nut en de noodzaak onder de aandacht te krijgen, maar ook om financiering rond te krijgen. Dit kunnen trajecten van de lange adem zijn, maar ook met een groot regionaal belang.

  • Bij samenwerkingsprojecten gaat het om projecten waar de regio samen met andere partijen wil optrekken om een knelpunt op te pakken of project uit te voeren. De partner kan een andere overheid zijn, maar ook een private partij.

  • Bij uitvoeringsprojecten gaat het om duidelijk concrete projecten of maatregelen benoemd waarmee de regio Midden-Holland of de betrokken gemeenten aan de slag kunnen, mogelijk voorafgegaan door enig onderzoek.

  • Bij studieprojecten gaat het om projecten waarbij nog niet concreet duidelijk is wat de te nemen maatregelen moeten zijn en eerst een (haalbaarheids)studie noodzakelijk is.

  • Bij programmaprojecten betreft het projecten die voortkomen uit andere sectorale programma’s (fiets, verkeersveiligheid en duurzaamheid), die één op één zijn overgenomen in dit nieuwe Uitvoeringsprogramma RVVP.

 • Bijbehorend speerpunt of speerpunten vanuit het RVVP;

 • Eindscore van de kansrijkheid, resulterend uit de toepassing van het beoordelingskader, waarbij de projecten voortkomend uit de programma’s niet gescoord zijn. De details van de scores per project zijn opgenomen in Bijlage 1;

 • Bestuurlijke trekker (en eventuele co-trekker): wie is verantwoordelijk voor het project;

 • Kostenindicatie: een inschatting van de kosten voor voorbereiding (bijvoorbeeld een onderzoek) en realisatie (waarbij het niet gaat om wie de kosten moet dragen, dat kunnen bijvoorbeeld ook andere partijen dan regiogemeenten zijn). Onderscheiden zijn de volgende categorieën:

  • < € 50.000;

  • € 50.000 – € 100.000;

  • € 100.000 – € 400.000;

  • € 400.000 – € 1.000.000;

  • > € 1.000.000;

 • Planningstermijn, waar relevant onderscheiden in voorbereiding en realisatie. Onderscheiden zijn de volgende categorieën:

  • Korte termijn (<5 jaar);

  • Middellange termijn (5-10 jaar);

  • Lange termijn (>10 jaar).

De kostenindicaties moeten met een zeer ruime marge genomen worden. Kosten zijn immers afhankelijk van vele factoren die op het moment van schrijven van dit stuk niet allemaal bekend waren.

Bij de planning geldt, net als bij de kostenindicatie, een ruime marge. De planning is immers afhankelijk van diverse factoren, zoals de beschikbare capaciteit, middelen of de uitkomsten van vaak benodigd voorbereidend onderzoek.

Overlap

Er zit regelmatig een beperkte mate van overlap in de projecten. Zo zullen bijvoorbeeld verkeersveiligheidsprojecten raken aan wegverkeersprojecten. Waar relevant vindt afstemming plaats tussen de betreffende projecten.

Voor de drie integrale projecten betreffende het Vijfde Dorp, Westergouwe en Beter Bereikbaar Gouwe (projecten 1, 2 en 3) geldt dat deze samengesteld kunnen zijn uit diverse samenhangende onderdelen die inhoudelijk in verschillende andere op zichzelf staande projecten worden opgepakt. Hierbij is het zaak om de samenhang en voortgang te bewaken en eventuele onderdelen die ‘tussen wal en schip’ dreigen te raken te signaleren. De bestuurlijk trekker van deze projecten bewaakt dus vooral de integraliteit.

De doelstellingen van het RMP komen in diverse projecten naar voren. Bij de projecten die dit betreft, is dat expliciet aangegeven.