Proces en onderliggende programma’s

Diverse programma’s parallel ontwikkeld

De input voor dit nieuwe uitvoeringsprogramma komt uit verschillende bronnen, die samen hebben geleid tot een groslijst van (potentiële) projecten. Uit het Uitvoeringsprogramma RVPP uit 2017 zijn de 25 projecten geactualiseerd. Daarnaast liepen twee trajecten parallel aan het opstellen van dit nieuwe uitvoeringsprogramma, die ook input vormen voor de groslijst: de regionale invulling voor het Nationaal Toekomstbeeld Fiets en het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid. Als laatste zijn projecten vanuit themasessies ‘OV en ketenmobiliteit’ en ‘bereikbaarheid’ op de groslijst terechtgekomen. Een bereikbaarheidsanalyse, waarbij isochronenkaarten zijn vervaardigd voor de regio, is hierbij een belangrijk hulpmiddel geweest. Deze isochronenkaarten, die aangeven hoe ver je komt in een bepaalde tijd per fiets, OV en auto zijn opgenomen in bijlage 2.

Ook de totstandkoming van het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) is een parallel traject met themasessies geweest, maar de projecten van dit RMP zijn integraal opgenomen in dit nieuwe Uitvoeringsprogramma.

Van groslijst naar selectie projecten

Na het samenstellen van de groslijst projecten is een beoordelingskader gebruikt om te komen tot een selectie van projecten.

Dit beoordelingskader is verderop in dit document nader toegelicht.