Speerpunten

In het bestaande RVVP en uitvoeringsprogramma uit 2017 van de regio Midden-Holland zijn 10 speerpunten benoemd. Dit zijn speerpunten voor het beleid, als antwoord op de hoofdopgaven binnen de regio op het gebied van verkeer en vervoer. De volgorde geeft geen prioritering aan:

A. Doorstroming hoofdroutes voor regionaal autoverkeer optimaal benutten – met als doel het inzetten op een robuust wegennet door goede infrastructuur en slim gebruik van het wegennet.

B. Economische bereikbaarheid voor goederen garanderen langs kwaliteitsnetwerken – met als doel het waarborgen van een goede ontsluiting van bedrijventerreinen en Greenports.

C. Doorstroming rond brugopeningen voor auto en scheepvaart – met als doel het afstemmen van opening van bruggen op de afwikkeling van het wegverkeer, met actuele informatie.

D. Stimuleren OV-gebruik en ketenmobiliteit van en naar grote(re) steden – met als doel het faciliteren van de first & last mile als regio: openbaar vervoer moet een goed alternatief worden en zijn.

E. OV in buitengebied borgen, faciliteren kleinschalig collectief vervoer – met als doel het behouden van een basisnetwerk voor openbaar vervoer, met oog voor oplossingen op maat voor buitengebieden.

F. Afmaken van het kwaliteitsnetwerk veilige fietsroutes – met als doel het verbeteren van het fietsklimaat in de regio door het netwerk van fietsroutes uit te bouwen en te verbeteren.

G. Bevorderen van de veiligheid op recreatieve wandel- en fietsnetwerken – met als doel het verbeteren van veilig fietsen op recreatieve routes in de regio.

H. Minimaliseren conflict tussen zwaar (landbouw-)verkeer en zwakkere verkeersdeelnemers – met als doel veilig fietsen door het zo veel mogelijk scheiden van landbouwverkeer en fietsers of zich bewust van elkaar te maken.

I. Flexibel en duurzaam reisgedrag bevorderen door gebruik van ICT en nieuwe technologie – met als doel het aanboren van nieuwe technologieën om zo verkeer te spreiden over de dag en duurzaam rijden mogelijk te maken.

J. Bevorderen van deelgebruik van mobiliteitsvoorzieningen – met als doel het bevorderen van sociale samenhang en het delen van mobiliteitsvoorzieningen om vitaliteit van kleine kernen te borgen.

Een uitgebreidere toelichting van deze speerpunten is opgenomen in het RVVP

In dit nieuwe uitvoeringsprogramma behouden we deze tien speerpunten. Wel zijn daar vanuit het thema duurzaamheid nog twee speerpunten aan toegevoegd, vanuit de (nieuwe) opgaven die er liggen naar aanleiding van het Klimaatakkoord en Schone Lucht Akkoord:

K. Stimuleren van fietsen, lopen, OV-gebruik en deelmobiliteit door fysieke- en gedragsmaatregelen.

L. Stimuleren schone mobiliteit door versnellen van zero emissie tank- en laadinfrastructuur.