Regionale invulling Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Vanuit de ambitie om het fietsen in Nederland te stimuleren is in 2020 in het MIRT-overleg afgesproken om te beschrijven hoe we binnen Nederland inzetten om bij te dragen aan de groei van het fietsverkeer. De fiets wordt hierbij als volwaardige modaliteit en effectieve oplossing gezien voor opgaven op het gebied van woningbouw en verstedelijking, bereikbaarheid, gezondheid, veiligheid, klimaat, duurzaamheid en leefbaarheid. Beoogd wordt een landelijk dekkend netwerk van fietsinfrastructuur te realiseren dat een effectief en vanzelfsprekend alternatief vormt naast de netwerken voor wegen en spoor.

In dit kader zijn provincies en regio’s aan de slag om de fietsopgaven tot 2040 in beeld te brengen en daarmee invulling te geven aan het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF). Doelstelling is om hiermee afspraken met elkaar te kunnen maken over een structurele financiering van fietsprojecten. De regio Midden-Holland heeft hiervoor input geleverd aan de provincie Zuid-Holland. Deze input is tot stand gekomen in diverse werksessies en aanvullende input vanuit de wegbeheerders in de regio.

De beoogde maatregelen voor deze ‘schaalsprong fiets’ in de regio Midden-Holland zijn opgenomen in het document "Zuid-Hollands Toekomstbeeld Fiets - beleidsrapportage en Bijlage A projectenprogramma" van de provincie uit juli 2021. Vanuit deze maatregelen zijn verschillende projectbladen opgesteld, die de belangrijkste thema’s weergeven waarmee in deze regio de schaalsprong fiets wordt bereikt:

  • Snelfietsroutes / doorfietsroutes;

  • Opheffen barrièrewerking voor fietsers;

  • Inpassing Vijfde Dorp in het fietsnetwerk;

  • Ontwikkeling recreatief fietsnetwerk;

  • Voorzieningen voor ketenmobiliteit op OV-knooppunten en -corridors;

  • Verkeersveiligheid voor fietsverkeer / veilige fietsinfrastructuur;

  • Verminderen conflicten met landbouwverkeer met zwakke verkeersdeelnemers.

Deze projectbladen zijn opgenomen en nader toegelicht in dit nieuwe uitvoeringsprogramma RVVP en te vinden verderop in dit document.

De kaart in het figuur hieronder geeft een overzicht van de maatregelen die vanuit de regio Midden-Holland zijn aangeleverd voor het Nationaal Toekomstbeeld Fiets.

Mogelijke maatregelen in regio Midden-Holland in het kader van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets