Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid

Het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2022-2024 beschrijft in hoofdlijnen welke strategie en aanpak de regio Midden-Holland in de aankomende jaren uitrolt voor een daling van het aantal verkeersslachtoffers. De regio zet hierbij in op een integrale risicogestuurde aanpak, waarbij de koppeling wordt gelegd tussen de 3 E’s (Engineering/Infrastructuur, Education/educatie en Enforcement/handhaving) en de thema’s zoals opgenomen in het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030. Deze aanpak is erop gericht om ongevallen te voorkomen, door dáár maatregelen te treffen waar de risico's het grootst zijn en het meeste effect hebben.

Het Uitvoeringsprogramma vormt voor de wegbeheerders in de regio Midden-Holland een basis om de integrale risicogestuurde aanpak op lokaal niveau gemotiveerd uit te werken. Daarbij wordt gestreefd naar een gezamenlijke richting voor de aanpak van de lokale verkeersveiligheid. Gezamenlijk werken aan dezelfde ambitie: wij maken een punt van nul.

Op basis van bestaande beleidstukken, ontwikkelingen en een werksessie met de leden van het RPV Midden-Holland en belangengroepen (VVN, ANWB, Fietsersbond) zijn onderstaande focuspunten opgesteld voor dit nieuwe uitvoeringsprogramma RVVP:

  • Veilige fietsinfrastructuur;

  • Verkeersveilige woonwijken;

  • Uniforme verkeersveilige schoolomgeving;

  • Minimaliseren conflicten zwaar (landbouw) verkeer en zwakkere verkeersdeelnemers;

  • Reguleren van groot en zwaar vrachtverkeer in de kernen;

  • Veilige 60 km/uur wegen;

  • Regionale gedragsbeïnvloeding.

Het is hierbij van belang dat de infrastructuur intuïtief gedrag uitlokt. Dit houdt in dat de weggebruiker aan de hand van de inrichting kan waarnemen en begrijpen wat er van hem/haar wordt verwacht en dit uit kan en wil voeren (human factors).

De ‘projecten’ vanuit dit specifieke uitvoeringsprogramma zijn opgenomen en nader toegelicht in dit nieuwe Uitvoeringsprogramma RVVP en bij de projecten.

Het volledige Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2022-2024 is via deze link te raadplegen.