Aanleiding

Het huidige Regionaal Verkeers- en VervoerPlan (RVVP) voor de regio Midden-Holland is in 2017 opgesteld, waarbij naast de regio en de regiogemeenten ook provincie Zuid-Holland, Rijkwaterstaat, Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en de

Koppeling met strategisch regionaal beleid

In mei 2020 is door de regio de “Agenda Verstedelijking en Mobiliteit” (AVM) gepubliceerd.