Project 28: Stimuleren van elektrisch rijden inclusief versnellen ontwikkeling van laadinfrastructuur [RMP]

Thema: Energietransitie in mobiliteit

Type project: Programma

Speerpunt:

K: Stimuleren schone mobiliteit door versnellen van zero emissie tank- en laadinfrastructuur

Omschrijving

Afspraak Klimaatakkoord:

  • Iedere Nederlandse gemeente stelt eind 2020 een integrale visie op laadinfrastructuur vast. De visie omvat laadinfrastructuur voor alle verschillende vormen van laden – van publiek tot privaat laden en snelladen – en alle verschillende vormen van elektrische voertuigen.

  • Regionale overheden stellen regionale programma’s op waarin afspraken worden gemaakt over stimuleringsmaatregelen voor elektrisch vervoer en over duurzame inkoop van gemeenten.

Doel: tank- en laadinfrastructuur vormt in 2030 geen belemmering voor de uitrol van Zero-emissie vervoer. De gemeenten faciliteren het uitbreiden van de laadinfrastructuur in de regio en het ontstaan van minimaal 3 tankstations voor alternatieve energiedragers in combinatie met snel-laadstations.

a. Versnellen uitrol laadinfrastructuur

De meeste gemeenten hebben inmiddels hun visie en beleid over laadpalen voor personenauto’s in de openbare ruimte geactualiseerd. In 2021 is een nieuwe concessie voor het plaatsen van laadpalen voor personenauto’s verleend. Hierbij gaan de gemeenten ook proactief (naast de aanvraag van bewoners) laadpalen laten plaatsen. In dit proces is er nauwe samenwerking met de netbeheerders.

Benodigde actie: Opstellen visie en beleid over laadinfrastructuur voor de overige modaliteiten (zware en middelzware voertuigen, bestelbusjes, OV-bussen, vervoer over water en snelladen). Hierbij sluiten we waar mogelijk aan bij onderzoeken en faciliteiten vanuit de RAL.

b. Stimuleren van elektrisch rijden

Veel van de afgesproken maatregelen uit het Klimaatakkoord zijn niet of nauwelijks toepasbaar in de regio – zoals inzetten van gedifferentieerde parkeertarieven of openstellen eigen elektrische deelauto’s voor gebruik door burgers. Wel zijn de gemeenten Gouda en Bodegraven-Reeuwijk bezig met organiseren/uitbreiden van vaste parkeerplaatsen voor elektrische deelauto’s en elektrische fietsen.

Benodigde acties:

  • Inventariseren mogelijkheden voor (regionale) stimuleringsmaatregelen voor introductie en gebruik van elektrische voertuigen (batterij-elektrisch en waterstof-elektrisch);

  • Opstellen regionale communicatiestrategie om elektrisch rijden te stimuleren – koppeling leggen met communicatie rondom de energie- en warmtetransitie in woonwijken en op bedrijventerreinen, communicatie rondom laadinfrastructuur (plankaarten), subsidieregelingen voor aanschaf van elektrische voertuigen, voordelen van elektrisch rijden, slim laden, etc.

Links met andere projecten

RMP

Kansrijkheid

nvt

Trekker

Gemeente Gouda

Kosteninschatting

Stimulering: <100.000

Ontw. laadinfra: 400.000 - 1.000.000

Termijn

Korte tot middellange termijn (<10 jaar)