Project 12: Onderzoek mobiliteitsarmoede in het buitengebied en OV-vangnet voor kleinere kernen [RMP]

Thema: OV

Type project: Uitvoering

Speerpunt:

D: Stimuleren OV gebruik en ketenmobiliteit naar grote(re) steden

E: OV in buitengebied borgen, faciliteren van kleinschalig collectief vervoer

Omschrijving

Doel: De gemeenten in de regio Midden-Holland streven naar een inclusieve samenleving, een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand uitgesloten wordt. Voor dat ‘meedoen’ zal iemand zich geregeld willen verplaatsen. Mobiliteit is dan ook een belangrijke voorwaarde voor sociale inclusie. Vaak is mobiliteitsarmoede gerelateerd aan een beperkt aanbod van openbaar vervoer of het wegvallen van openbaar vervoer. Hiervoor is een vervoeraanbod nodig met een meer maatschappelijke functie; een OV-vangnet dat toegankelijk is voor iedereen.

Binnen dit project willen we onderzoek in welke mate er sprake is van mobiliteitsarmoede binnen Midden-Holland en hoe we bij kunnen dragen aan een oplossing hiervan, bijvoorbeeld door het bieden van een toegankelijk OV-vangnet.

Binnen deze maatregel voeren wij onderzoek uit om de aanwezigheid (mate) van bewuste en onbewuste mobiliteitsarmoede (bereikbaarheid met verschillende modaliteiten) in kaart te brengen in stedelijk en landelijk gebied. In welke mate komt het voor en hoe kan de regio daarop inspelen. De maatregelen kunnen divers zijn: van verbeteringen in OV-aanbod, tot toegankelijke informatie, tot financiële impulsen. Specifieke opties voor een OV-vangnet zijn:

- Het onderzoeken van de mogelijkheden van Flexsystemen (zoals bijvoorbeeld Syntus Flex in Woerden, Twents Flex, Arriva vlinder en hub/haltetaxi Brabant)

- Het stimuleren en faciliteren van vrijwilligersvervoer binnen de concessie via buurt- en wijkbussen of buiten de concessie via initiatieven zoals Vervoersbank, Dorpsauto, en Automaatje.

- GroeneHartHopper inzetten voor de uitvoering van oproepgestuurd openbaar vervoer. Een aantal jaar geleden is ervoor gekozen doelgroepenvervoer niet te integreren met kleinschalig OV. Echter met de GroeneHartHopper kan op tijden en plaatsen dat geen OV rijdt toch een OV-aanbod worden gedaan.

- Het optimaliseren van bestaande OV-lijnen, zoals bussen die niet goed op elkaar aansluiten. Hiermee kan het gebruik worden bevorderd.

Benodigde actie: Uitvoeren onderzoek mobiliteitsarmoede, door het uitwerken van het begrip mobiliteitsarmoede in Midden-Holland, bepalen of het voorkomt en in welke mate en verkrijgen van inzichten hoe de diverse overheden acties kunnen ondernemen om mobiliteitsarmoede te verminderen. En uitvoeren van een onderzoek specifiek naar de mogelijkheden om het aanbod van openbaar vervoer aan te vullen; het voor iedereen toegankelijke OV-vangnet.

Links met andere projecten

RMP

Bestaand RVVP nr. 14

Kansrijkheid

Gemiddeld kansrijk

Trekker

Gemeente Krimpenerwaard

Kosteninschatting

Voorbereiding: 50.000 - 100.000

Termijn

Korte termijn (<5 jr)