Project 1: Inpassing nieuwe verstedelijking Vijfde Dorp

Thema: Integraal

Type project: Samenwerking

Speerpunt:

A: Doorstroming hoofdroutes voor regionaal autoverkeer optimaal benutten

D: Stimuleren OV-gebruik en ketenmobiliteit van en naar grote(re) steden

F: Afmaken van het kwaliteitsnetwerk veilige fietsroutes

I: Flexibel en duurzaam reisgedrag bevorderen door gebruik van ICT en nieuwe technologie

L: Stimuleren van fietsen, lopen, OV-gebruik en deelmobiliteit door fysieke- en gedragsmaatregelen

Omschrijving

In het Middengebied van de Zuidplaspolder zijn 8.000 woningen, voorzieningen en bedrijventerreinen voorzien in een nieuwe kern. Dit wordt het 'Vijfde Dorp' van de gemeente Zuidplas. Met deze ontwikkeling in nu nog landelijk gebied ontstaat er veel nieuwe mobiliteit. De regio wil diverse soorten hoogwaardige mobiliteit kunnen aanbieden, zodat de auto niet de standaard wordt.

Vanuit het principe 'eerst bewegen, dan bouwen', wordt bij de grootste verstedelijkingslocaties in de regio (Vijfde Dorp en Westergouwe) daarom vroegtijdig ingezet op:

  • realisatie van station Gouweknoop

  • Fietsverbindingen naar omliggende kernen en OV-haltes

  • OV verbindingen naar grotere kernen en grotere OV haltes

  • Het gebied laten aansluiten op bestaande fiets- en OV-netwerken

  • Een concrete maatregel kan zijn het inzetten op een fiets- en/of busverbining over de bestaande spoorbrug (hiervoor is wel aanpassing van deze brug nodig) over het Gouwekanaal. Dit is ook relevant als station Gouweknoop op zich laat wachten.

De hierboven genoemde inzet komt terug in diverse afzonderlijke projecten. Om de integraliteit te bewaken en vanwege de omvang van de ontwikkeling is ervoor gekozen om het Vijfde Dorp ook als project op te nemen. Hierbij gaat het om het integraal monitoren van de voortgang van de afzonderlijke projecten en het op elkaar afstemmen van deze projecten.

Links met andere projecten

Wordt inhoudelijk opgepakt in projecten 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14.

Kansrijkheid

nvt

Trekker

Gemeente Zuidplas

Kosteninschatting

50.000 - 100.000

Termijn

Afhankelijk van het project of maatregel: korte (<5 jr) of middellange (5-10 jr) termijn