Project 38: Inzet van Smart Mobility [RMP]

Thema: Slimme mobiliteit en innovatie

Type project: Programma

Speerpunt:

I: Flexibel en duurzaam reisgedrag bevorderen door gebruik van ICT en nieuwe technologie

Omschrijving

Ontwikkelen programma Mobiliteitsmanagement en Smart Mobility, in nauwe samenwerking met de nieuwe organisatie ‘Zuid Holland Bereikbaar’. Inclusief maatregelen rond flexibel reizen binnen het bedrijfsleven om de druk op de snelwegen tijdens de spits te vermijden (zoals bestaand project Spitsmijden A20). Regio Midden-Holland wil de mogelijkheden om aan te haken bij dergelijke initiatieven onderzoeken en zo nodig zelf een initiatief starten.

Ook wil de regio inzetten op maatregelen voor het beter benutten van het wegennet en zo de regio beter bereikbaar, leefbaar en economisch vitaal te houden;

  • Slim prioriteren van verschillende soorten verkeer (fiets, OV, vrachtverkeer, auto) bij kruispunten – met als doel lopen, fietsen en OV te bevorderen, verkeersdoorstroming voor vrachtwagens te organiseren (sturen op efficiëntie/gezamenlijke logistieke routes), congestie te voorkomen/ beperken. Dit kan bijvoorbeeld door het optimaliseren van verkeerslichten of het gebruik van dynamische route-informatie.

  • Het Tactisch Kader Operationeel Verkeersmanagement Zuidvleugel is opgesteld om gezamenlijk de Zuidvleugel van de Randstand bereikbaar, leefbaar en economisch vitaal te houden. De ambitie van de regio is om nog meer in te zetten op het beter benutten van de wegen in de regio.

  • De regio wil alle geografische data die kan worden vrijgegeven, vrijgeven voor derde partijen. Deze data kan gebruikt worden bij Beter Benutten-maatregelen, mobiliteitsmanagement en smart mobility. Inzet van en samenwerking met de nieuwe organisatie Zuid-Holland Bereikbaar is daarbij vitaal.

Benodigde actie: goed aansluiten bij het Tactisch Kader Operationeel Verkeersmanagement Zuidvleugel, meedraaien in de verkeersmanagement-organisaties en hierbij maximaal gebruik maken van beschikbare mobiliteitsgerelateerde digitale data.

Links met andere projecten

RMP

Bestaand RVVP nr. 7, 19 en 20

Kansrijkheid

nvt

Trekker

Gemeente Gouda

Kosteninschatting

Voorbereiding: < 50.000. Realisatie: 100.000 - 400.000

Termijn

Voorbereiding: korte termijn (<5 jr)

Uitvoering: korte tot middellange termijn (<10 jaar)