Project 30: Stimuleren Zero Emissie vervoer via inkoop gemeenten [RMP]

Thema: Energietransitie in mobiliteit

Type project: Programma

Speerpunt:

K: Stimuleren schone mobiliteit door versnellen van zero emissie tank- en laadinfrastructuur

Omschrijving

a. Verduurzaming eigen vloot door inzet van schone voertuigen

Afspraak Klimaatakkoord/Doel: 100% ZE eigen vloot van de overheid in 2025

Huidige stand:

Overgroot deel van het eigen wagenpark van de gemeenten is elektrisch. Het onderwerp heeft de aandacht van de wagenparkbeheerders, maar voor sommige zwaardere modellen zijn nog geen goede ZE-alternatieven beschikbaar.

Vervolgactie voorstel:

Een gezamenlijke bijeenkomst organiseren om met de wagenparkbeheerders ervaringen uit te wisselen, informatie te delen over de nieuwste ontwikkelingen en naar mogelijke oplossingen te zoeken voor de modellen die nog niet ZE zijn. Desgewenst een jaarlijks regionaal overleg organiseren om voortdurend het schoon en efficiënt rijden te bevorderen.

b. Zero Emissie doelgroepenvervoer

Afspraak Klimaatakkoord/Doel: 50% taxi’s in 2025 ZE, 100% ZE doelgroepenvervoer in 2030 (BAZED)

Huidige stand:

In de regio MH is deze maatregel uitgevoerd. Recent is het doelgroepenvervoer voor de gehele regio opnieuw aanbesteed. De nieuwe concessie (per 1 augustus 2021) kent 100% elektrische voertuigen (voornamelijk batterij-elektrisch en deels waterstof-elektrisch). De nieuwe concessiehouder voor het leerlingenvervoer is Connexxion (met ca. 90 voertuigen) en voor het CVV is dat WdK (met ca. 60 voertuigen).

Vervolgactie:

Gekeken kan worden of een combinatie tussen OV en CVV mogelijk is om vooral het landelijk gebied beter per OV te ontsluiten (zie project nr. 12 Onderzoek mobiliteitsarmoede in het buitengebied en OV-vangnet voor kleine kernen). 

c. Zero Emissie Bus

Afspraak Klimaatakkoord/Doel: alle nieuwe bussen in 2025 ZE, 100% ZE in 2030 (BAZEB)

Huidige stand:

Door corona bevindt het OV zich in een moeilijke positie. Daarom heeft de provincie de nieuwe OV-aanbesteding voor regio MH (onderdeel van concessiegebied Zuid-Holland Noord) met 2 jaar uitgesteld. Voor de komende periode (na corona) heeft de provincie een Transitieplan OV opgesteld. Een van de uitgangspunten hierin is dat in ieder geval de Zero emissieambitie blijft.

Vervolgactie:

De regio denkt met de provincie mee bij het organiseren van de nieuwe aanbesteding in 2022. Na de gunning, begin 2023, gaan de gemeenten de vervoerder faciliteren bij het organiseren van laad-/tankvoorziningen voor de ZE bussen.

d. ZE reinigingsvoertuigen;

Afspraak Klimaatakkoord/Doel: alle nieuwe reinigingsvoertuigen 100% ZE in 2030

Huidige stand:

De afvalinzameling in MH (en de straatreiniging in Gouda) wordt door het gemeentelijk bedrijf Cyclus gedaan. In verband met het invoeren van een ZE zone in de binnenstad van Gouda heeft Cyclus enkele elektrische wagens aangeschaft en bereidt het een pilot voor om gedurende een aantal maanden met een waterstof- inzamelwagen ervaring op te doen.

Vervolgacties:

Vanuit de Corridor A12 wordt momenteel gekeken hoe in samenwerking met Cyclus en de afval-inzameldienst van Zoetermeer het rijden op waterstof ontwikkeld kan worden (en vraag naar waterstof voor het tankstation op Waddinxveen gecreëerd kan worden.)

Een andere Zero-emissie optie is het inzamelen van afval met kleinere elektrische bootjes (CityBarge) zoals Renewi dat doet in Leiden. Deze opties worden verder door Cyclus verkend. De gemeenten kunnen samen met Cyclus een meerjaren investeringsprogramma opstellen (voor de komende 10 jaar) om het wagenpark te verschonen.

e. Aanbesteding openbare werken

Afspraak Klimaatakkoord: bij aanbestedingen voordeel geven aan bedrijven die hun wagenpark hebben verduurzaamd, door eisen of zwaar wegende gunningscriteria te stellen.

Bij de verstrekking van vergunningen voor nieuwbouw- en voor verbouwprojecten, en bij aanbestedingen van diensten zoals: grond, wegen- en waterbouw (GWW), groen onderhoud, bestratings- en rioleringswerkzaamheden kunnen de gemeenten eisen stellen voor een minimum aandeel ZE-voertuigen en ZE-werktuigen die gebruikt worden. Daarnaast is het wenselijk om bij de aanbesteding aandacht te besteden aan efficiënte (bouw)logistiek.

Hierbij is het belangrijk om de bedrijven vroegtijdig te informeren zodat zij in staat zijn hun voertuigen op tijd te verduurzamen. Daarnaast kunnen de duurzaamheidseisen geleidelijk strenger worden gemaakt.

Huidige stand:

Het is onbekend hoe de gemeenten momenteel omgaan met duurzaamheidseisen voor vervoer in de gemeentelijke aanbestedingen.

Vervolgactie:

Een gezamenlijke bijeenkomst organiseren met inkopers van de gemeenten om de stand van zaken te bespreken, ervaringen uit te wisselen, informatie te delen over de nieuwste ontwikkelingen. Desgewenst een structureel regionaal overleg te organiseren om ZE vervoer bij gemeentelijke aanbestedingen te bevorderen.

Links met andere projecten

RMP

Kansrijkheid

nvt

Trekker

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Kosteninschatting

>1.000.000

Termijn

korte termijn (< 5 jaar)