Project 27: Regionale gedragsbeinvloedingsprojecten gericht op verkeersveiligheid

Thema: Verkeersveiligheid

Type project: Programma

Speerpunt:

H: Minimaliseren conflict zwaar verkeer en zwakkere verkeersdeelnemers

Omschrijving

De regiogemeenten hebben samen het Regional Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2022-2024 opgesteld. Bij de totstandkoming zijn diverse verkeersveiligheidsorganisaties uit het veld betrokken. De inzet is in lijn met het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 waarin aangestuurd wordt op een integrale risicogestuurde aanpak. Dat houdt in dat nadrukkelijk de koppeling wordt gelegd tussen de 3 E’s (Engineering/Infrastructuur, Education/educatie en Enforcement/handhaving) en de thema’s zoals opgenomen in het SPV 2030. Deze aanpak is erop gericht om ongevallen te voorkomen, door dáár maatregelen te treffen waar de risico's het grootst zijn en het meeste effect hebben. Een integrale en gedragsbeïnvloedende aanpak (mens, voertuig en weg) volgens de principes van Duurzaam Veilig is uitgangspunt : mensen zijn feilbaar en kwetsbaar. Circa 98% van de ongevallen gebeurt namelijk nog steeds door menselijk falen (bron: Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid). Gedragsbeïnvloedende maatregelen zullen de beoogde verkeersveiligheidswinst voor hun rekening moeten nemen. Binnen het thema ‘Verkeerseducatie en voorlichting’ zet de regio met behulp van gedragsbeïnvloeding in op de volgende risicogroepen:

• Basisschoolleerlingen (0-12 jaar)

• Middelbare scholieren (12-16 jaar)

• Jong beginnende bestuurder (16 t/m 17 jaar)

• Jong beginnende bestuurder (18 t/m 24 jaar)

• Ervaren bestuurders (25 t/m 59 jaar)

• Ouderen (60 jaar en ouder)

Enkele voorbeelden van gedragbeïnvloedende activiteiten zijn "School op Seef" (o.a. verkeersleerkrachten op basisscholen), Verkeersouders, "Totally Traffic" (op voortgezet onderwijs), Dode Hoeklessen en Opfriscursussen rijvaardigheid voor senioren. Ook zijn er communicatiecampagnes zoals Aanpak verkeersveilige sportomgeving met "Bob in de sportkantine", "Mono" en "Scholen zijn weer begonnen".

Links met andere projecten

Onderdeel van Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid

Kansrijkheid

nvt

Trekker

Gemeente Waddinxveen

Kosteninschatting

Voorbereiding: < 50.000. Realisatie: 100.000 - 400.000

Termijn

Voorbereiding: korte termijn (<5 jr)

Uitvoering: korte tot middellange termijn (<10 jaar)