Project 39: Toepassing van innovaties voor duurzaam beheer en onderhoud van wegen

Thema: Slimme mobiliteit en innovatie

Type project: Samenwerking

Speerpunt:

B: Economische bereikbaarheid voor goederen garanderen langs kwaliteitsnetwerken

Omschrijving

Een opgave uit het strategisch kader gaat specifiek in op het beheersen van bodemdaling: “Benutten van de kansen die de regio biedt c.q. die voorbij zullen komen; waaronder: middelen voor beheersen van bodemdaling; voor slim onderhoud en beheer van wegen.” De slappe bodem is bij uitstek een probleem wat in regio Midden-Holland speelt en wat zorgt voor hoge onderhoudskosten voor wegen, rioleringen en groenvoorzieningen. Doordat in het gemeentefonds slechts ten dele rekening wordt gehouden met slappe bodem, staan de begrotingen van gemeenten op slappe bodem onder druk en zijn de lasten voor de inwoners vaak hoog. De maatschappelijke en economische schade is groot.

Het Platform Slappe Bodem zet zich hier sinds 2002 voor in. Het blijven agenderen van dit probleem heeft al geleid tot extra bijdrage voor gemeenten met een slechte bodemgesteldheid uit het Gemeentefonds. Het Platform Slappe Bodem zet zich ook de komende jaren in voor continuering en vergroting van deze bijdrage. Een ander doel is kennis vergroten over een slimme aanpak om de negatieve effecten van de slappe bodem te verminderen. Regio Midden-Holland wil via de lijn van het Platform Slappe Bodem deze kennisontwikkeling stimuleren door als proeftuin in het gebied gelegenheid te bieden voor innovaties gerelateerd aan beheer en onderhoud.

Het Platform Slappe Bodem biedt een netwerk om met elkaars kracht verbindingen te maken op andere niveaus - zoals het Rijk – en zo doende bijvoorbeeld te komen tot pilots.

Hiervan zijn al enkele voorbeelden: onder fietspad F441 ten westen van Stolwijk is de veenachtige grond op een innovatieve manier gestabiliseerd. Daarnaast – buiten de regio, maar wel op soortgelijk type wegen – zijn de N470 en N211 voorbeelden van drukke provinciale wegen die als proeftuin zijn ingericht met allerlei innovatieve maatregelen. Het gaat hierbij om slimme materialen voor het tegengaan van verzakking, in combinatie met energieopwekkende maatregelen. Ook zal steeds vaker de combinatie worden gezocht met maatregelen die gericht zijn op klimaatadaptatie.

Links met andere projecten

Bestaand RVVP nr.7

Kansrijkheid

nvt

Trekker

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Kosteninschatting

Voorbereiding: < 100.000. Realisatie: > 1.000.000

Termijn

Voorbereiding: korte termijn (<5 jr)

Uitvoering: korte tot middellange termijn (<10 jaar)