Project 15: Stimuleren van duurzaam mobiliteitsgedrag inclusief werkgeversaanpak en deelmobiliteit [RMP]

Thema: Ketenmobiliteit en deelmobiliteit

Type project: Programma

Speerpunt:

L: Stimuleren van fietsen, lopen, OV-gebruik en deelmobiliteit door fysieke- en gedragsmaatregelen

Omschrijving

Afspraak Klimaatakkoord:

  • Overheden nemen zelf maatregelen en sluiten zich waar mogelijk direct aan (als werkgever) bij coalitie Anders Reizen (AR);

  • Overheden betrekken regionale netwerken van werkgevers bij uitvoering Klimaatakkoord en committeren zich om minimaal 80 werkgevers in 2020 en 500 werkgevers uiterlijk in 2030 te betrekken bij de doelstelling van minimaal 50 % CO₂-reductie van zakelijke mobiliteit in 2030 ten opzichte van 2016;

  • Lage overheden organiseren naleving van de (in voorbereiding zijnde) normering voor werkgever. In de Omgevingswet (per 1 juli 2022) wordt een informatieplicht voor bedrijven met meer dan 100 werknemers opgenomen;

  • Overheden stimuleren en deelconcepten faciliteren (deelfiets/deelscooter/deelauto), onder andere dicht bij OV-locaties. De gemeente  neemt parkeergelegenheid en laadmogelijkheid op in bestemmingsplannen.

a. Stimuleren van duurzaam mobiliteitsgedrag

De transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem vereist niet alleen technische innovatie maar ook het ontwikkelen en wennen aan duurzaam mobiliteitsgedrag door de reizigers. Meer lopen en fietsen op de kortere afstanden, het gebruiken van de combinatie fiets/auto + OV voor de langere afstanden, autodelen etc.

De regiogemeenten treffen maatregelen om de faciliteiten voor fietsen, OV en keten- en deelmobiliteit verder te verbeteren. Daarnaast wordt een communicatiestrategie ontwikkeld om structureel duurzaam mobiliteitsgedrag te stimuleren en worden gedragscampagnes voor verschillende doelgroepen ingezet.

b. Werkgeveraanpak bij eigen organisatie en bij bedrijven

Meer dan de helft van de wegkilometers in het personenvervoer is werkgerelateerd. Werkgevers kunnen een breed scala aan maatregelen nemen om hun werknemers op een duurzamere manier te laten reizen (zowel voor zakelijk reizen als voor het woon-werkverkeer). Effectief zijn bijvoorbeeld: het stimuleren van minder reizen door flexibel te werken, spitsmijden, thuiswerken en het stimuleren van anders reizen door het aanbieden van gratis ov voor medewerkers. Ook kan gedacht worden aan mobiliteitsbudgetten en parkeerbeleid.

De Verkeersonderneming is in opdracht van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Gouda en Krimpenerwaard met een werkgeversaanpak bezig. Bij de gemeente Zuidplas is de Verkeersonderneming ook actief rondom de A20 werkgeversaanpak.

Benodigde actie:

  • De regiogemeenten onderzoeken de mogelijkheden om binnen de eigen organisatie aan de slag te gaan met de 10 koplopermaatregelen en regionaal een benchmark te organiseren. De Verkeersonderneming en ODMH kunnen de uitvoering ondersteunen;

  • De regiogemeenten organiseren een regionale werkgeversaanpak. Hiermee kan er structureel en gericht gewerkt worden aan een efficiëntere inzet van middelen. De Verkeersonderneming kan hier uitvoering aan geven door een mobiliteitsadvies aan te bieden en afspraken met werkgevers te maken (sluiten van een convenant of het tekenen van een prestatieverklaring). Een convenant kan ook met meerdere bedrijven worden gesloten om samenwerking tussen bedrijven te stimuleren. Om bedrijven te ondersteunen kunnen de ov- en fietsinfrastructuur bij werklocaties en bedrijventerreinen (verder) verbeterd worden;

  • De regiogemeenten ontwikkelen een gezamenlijke aanpak met de Omgevingsdienst en de Verkeersonderneming waarbij de werkgevers in eerste instantie geïnformeerd en gestimuleerd worden om hun mobiliteit te verduurzamen en de normering als ‘stok achter de deur’ wordt gebruikt.

c. Stimuleren deelmobiliteit

Deelmobiliteit leidt (afhankelijk van het onderliggende concept) tot een lager auto gebruik, verbetering van de leefbaarheid en lagere CO2-emissie. Daarnaast kunnen deelconcepten het gebruik van OV aanvullen en versterken.

Benodigde actie:

  • Een programma opstellen, beleid ontwikkelen en met pilots aan de slag gaan om deelmobiliteit in de regio te ontwikkelen. Het gaat dan om deelauto’s, -fietsen en -scooters in zowel bestaande gebieden als op nieuwbouwlocaties. Met name deelconcepten stimuleren die leiden tot lager gebruik van eigen auto en concepten die complementair kunnen zijn aan het OV in gebieden waar OV minder aanwezig is. Hier parkeerbeleid en knooppuntenbeleid bij betrekken;

  • Gemeenten organiseren parkeergelegenheid en laadmogelijkheid voor deelauto’s, dichtbij ov- locaties.

Links met andere projecten

RMP

Kansrijkheid

nvt

Trekker

Gemeente Krimpenerwaard

Kosteninschatting

>1.000.000

Termijn

korte termijn (<5 jr)