Project 11: Behouden en versterken OV-verbindingen naar grote steden [RMP]

Thema: OV

Type project: Lobby

Speerpunt:

D: Stimuleren van OV-gebruik en ketenmobiliteit i.r.t. de grote(re) steden

Omschrijving

Doel: Het behouden van de IC-status van station Gouda en zo mogelijk verkrijgen van een betere OV-verbinding vanuit de regio met Amsterdam.

Inhoud maatregel: vanuit de regio (met intercitystation Gouda) zijn Den Haag, Rotterdam en Utrecht met het OV snel te bereiken. Amsterdam blijft hierbij achter. Er is slechts een sprinter-verbinding. Een snellere verbinding met Amsterdam is om diverse redenen wenselijk. Daarom wil de regio inzetten om de OV-verbinding richting Amsterdam te versterken. Hierbij valt te denken aan:

• Het versterken van de bestaande spoorverbindingen richting Amsterdam; upgraden van de huidige sprinter-verbinding;

• Het ontwikkelen van Bus Rapid Transit richting Amsterdam. Een nieuw busconcept met hoogfrequent busvervoer over hoogwaardige infrastructuur.

Daarnaast is het belang dat de IC-status van station Gouda te allen tijde behouden blijft.

Benodigde actie: 

• Een eerste onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van het versterken van de OV-verbinding tussen de regio en Amsterdam. Hierbij zowel de railvariant als de BRT variant onderzoeken.

• Uitvoeren van lobby-activiteiten voor de voorkeursoplossing voortkomend uit het onderzoek; een verbeterde railverbinding Gouda – Amsterdam danwel BRT oplossingen vanuit Midden-Holland richting Amsterdam op de agenda te krijgen bij Rijk, provincie, NS en busvervoerder.

• Uitvoeren van lobby-activiteiten om IC-status van station Gouda niet te verliezen

Links met andere projecten

RMP

Kansrijkheid

Zeer kansrijk

Trekker

Gemeente Gouda

Kosteninschatting

Voorbereiding: 50.000 - 100.000

Termijn

Korte termijn (<5 jr)