Project 23: Uniforme verkeersveilige schoolomgeving

Thema: Verkeersveiligheid

Type project: Programma

Speerpunt:

H: Minimaliseren conflict zwaar verkeer en zwakkere verkeersdeelnemers

Omschrijving

Een veilige inrichting van de omgeving van scholen heeft binnen veel gemeenten de aandacht. Er bestaan echter geen strikte richtlijnen over hoe een schoolzone eruit moet zien. Om de herkenbaarheid van schoolomgevingen in de regio Midden-Holland te vergroten en de verkeersveiligheid voor basisschoolleerlingen te vergroten, is het opstellen van een regionale ontwerpwijzer wenselijk. De regio stuurt hierbij aan op auto-arme schoolomgevingen waar mogelijk. De regio en gemeenten zien in het ROV Zuid-Holland een kennispartner om te komen tot deze ontwerpwijzer en het samenbrengen van informatie en inzichten op de weg daar naartoe. Tijdens het proces van de totstandkoming gaat de aanleg en herinrichting van schoolomgevingen verder. Het is goed om in een zo vroeg mogelijk stadium kennis met elkaar te gaan delen. De maatschappelijke partners (ANWB, VVN, Fietsersbond) zijn eveneens belangrijke gesprekpartners op dit thema.

Links met andere projecten

Onderdeel van Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid

Kansrijkheid

nvt

Trekker

Gemeente Waddinxveen

Kosteninschatting

Voorbereiding: < 50.000. Realisatie: > 1.000.000

Termijn

Voorbereiding: korte termijn (<5 jr)

Uitvoering: middellange termijn (5-10 jaar)