Project 5: Opheffen barrièrewerking voor fietsers [RMP]

Thema: Fietsen en lopen

Type project: Programma

Speerpunt:

F: afmaken van het kwaliteitsnetwerk veilige fietsroutes

L: Stimuleren van fietsen, lopen, OV-gebruik en deelmobiliteit door fysieke- en gedragsmaatregelen

Omschrijving

Waterwegen, spoorlijnen of het hoofdwegennet kunnen barrières vormen in het fietsnetwerk, waardoor omfietsen noodzakelijk is of gekozen wordt voor een andere modaliteit zoals auto of openbaar vervoer. Voor de schaalsprong fiets biedt het opheffen van deze barrières kansen voor het verbeteren van de bereikbaarheid per fiets, doordat de maaswijdte hiermee wordt verkleind en de nabijheid vergroot. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe oeververbinding over de Gouwe kruising, maar het kan ook het verbeteren van een oversteek zijn door een ondertunneling.

Links met andere projecten

thema in Regionale Invulling Nationaal Toekomstbeeld Fiets

onderdeel van Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid

RMP

Kansrijkheid

nvt

Trekker

Gemeente Gouda

Kosteninschatting

Voorbereiding: < 50.000, Realisatie: > 1.000.000

Termijn

Diverse projecten, korte (<5 jr), middellange (5-10 jr) en lange (>10 jr) termijn