Project 2: Inpassing nieuwe verstedelijking Westergouwe

Thema: Integraal

Type project: Samenwerking

Speerpunt:

A: Doorstroming hoofdroutes voor regionaal autoverkeer optimaal benutten

D: Stimuleren OV-gebruik en ketenmobiliteit van en naar grote(re) steden

F: Afmaken van het kwaliteitsnetwerk veilige fietsroutes

I: Flexibel en duurzaam reisgedrag bevorderen door gebruik van ICT en nieuwe technologie

L: Stimuleren van fietsen, lopen, OV-gebruik en deelmobiliteit door fysieke- en gedragsmaatregelen

Omschrijving

In Gouda wordt de nieuwe woonwijk Westergouwe ontwikkeld in voorheen landelijk gebied. Een gedeelte is gereed en bewoond. Uiteindelijk is de verwachting dat er in totaal 4.370 woningen en diverse voorzieningen zijn gerealiseerd. Rond 2030 is de wijk voltooid. Er ontstaat veel nieuwe mobiliteit. De regio wil diverse soorten hoogwaardige mobiliteit kunnen aanbieden, zodat de auto niet de standaard wordt.

Vanuit principe 'eerst bewegen, dan bouwen' wordt bij de grootste verstedelijkingslocaties (Westergouwe en Vijfde Dorp) in de regio daarom vroegtijdig ingezet op:

- realisatie van station Gouweknoop

- fietsverbindingen naar omliggende kernen en OV-haltes

- OV verbindingen naar grotere kernen en grotere OV haltes

- dat het gebied onderdeel wordt van bestaande fiets- en OV-netwerken

- Een concrete maatregel kan zijn het inzetten op een fiets- en/of busverbinding over de bestaande spoorbrug (aanpassing nodig) over het Gouwekanaal. Ook relevant als station Gouweknoop op zich laat wachten

De hierboven genoemde inzet komt terug in diverse afzonderlijke projecten. Om de integraliteit te bewaken en vanwege de omvang van de ontwikkeling is ervoor gekozen om Westergouwe ook als project op te nemen. Hierbij gaat het om het integraal monitoren van de voortgang van de afzonderlijke projecten en het op elkaar afstemmen van deze projecten.

Links met andere projecten

Wordt inhoudelijk opgepakt in projecten 4, 5, 7, 9, 10, 14.

Kansrijkheid

nvt

Trekker

Gemeente Gouda

Kosteninschatting

50.000 - 100.000

Termijn

Afhankelijk van het project of maatregel: korte (<5 jr) of middellange (5-10 jr) termijn