Project 21: Verkeersveiligheid voor fietsverkeer / veilige fietsinfrastructuur

Thema: Verkeersveiligheid

Type project: Programma

Speerpunt:

F: Afmaken van het kwaliteitsnetwerk veilige fietsroutes

G: Bevorderen van verkeersveiligheid op recreatieve wandel- en fietsnetwerken

H: Minimaliseren conflict zwaar verkeer en zwakkere verkeersdeelnemers

Omschrijving

Om te zorgen dat de fietsinfrastructuur in de gehele regio veilig is zijn in het regionale uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid onderstaande maatregelen opgenomen:

1. Afmaken van het kwaliteitsnetwerk fiets: zowel utilitaire als recreatieve routes

2. Stimuleren uitvoering actieplan veiligheid fietsers: fietsinfrastructuur geschikt voor alle type gebruikers en uniforme vormgeving fietsinfrastructuur.

3. Fietsers scheiden van gemotoriseerd verkeer op alle 50 (en 80) km/u-wegen

4. Extra aandacht voor hogere snelheden op het netwerk van snelfietsroutes.

Aanvullend hierop zijn voor de schaalsprong fiets ook onderstaande aandachtspunten van toepassing:

- Aandacht voor risicomenging landbouwverkeer en fietsers

- Verbeteren locaties met hoge ongevalsrisico’s of hoge risico-indicatoren, onder andere vanuit de SPI-analyse van de Fietsersbond.

- Scheiden van verkeersstromen, niet alleen auto’s en fietsers, maar ook voetgangers en fietsers en waar nodig snellere en langzamere fietsers.

- Interactie tussen nieuwe modaliteiten zoals e-steps, stand-up bikes, speed pedelecs etc.

Links met andere projecten

Onderdeel van Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid

Kansrijkheid

nvt

Trekker

Gemeente Waddinxveen

Kosteninschatting

Voorbereiding: < 100.000, Realisatie: > 1.000.000

Termijn

Diverse projecten, korte (<5 jr), middellange (5-10 jr) en lange (>10 jr) termijn