Project 13: Inzetten op betere doorstroming OV [RMP]

Thema: OV

Type project: Uitvoering

Speerpunt:

D: Stimuleren van OV-gebruik en ketenmobiliteit i.r.t. de grote(re) steden

Omschrijving

Doel: Door het doorvoeren van doorstromingsmaatregelen bewerken dat de reistijd met het openbaar vervoer afneemt. Hiermee wordt een hogere kosteneffectiviteit en hogere dekkingsgraad van het openbaar vervoer bereikt.

Inhoud maatregel: Inzetten op kleine doorstromingsmaatregelen die gunstig bijdragen aan de rijsnelheid van het openbaar vervoer zoals: voorrang regeling, het beperken van snelheidsdrempels, rekening houden met OV bij besluiten over snelheidsverlaging op wegen, verbeteren doorstroming bij VRI's of realiseren van busbanen, etc.

Benodigde actie:

• Voorbereiding: Sluiten van een wegbeheerdersconvenant met provincie Zuid-Holland.

• Voorbereiding: Uitvoeren van wegbeheerders/OV overleg over gewenste/mogelijke doorstromingsverbeteringen.

• Voorbereding: inventarisatie per gemeenten van wenselijke en haalbare doorstromingsmaatregelen.

• Realisatie: Uitvoeren van de doorstromingsverbeteringen.

Links met andere projecten

RMP

Kansrijkheid

Gemiddeld kansrijk

Trekker

Gemeente Gouda

Kosteninschatting

Voorbereiding: 50.000 - 100.000. Realisatie: 100.000 - 400.000

Termijn

Voorbereiding: korte termijn (< 5 jaar). Realisatie middellange termijn (5 - 10 jaar)