Project 22: Verkeersveilige woonwijken

Thema: Verkeersveiligheid

Type project: Programma

Speerpunt:

H: Minimaliseren conflict zwaar verkeer en zwakkere verkeersdeelnemers

Omschrijving

Met behulp van goed ingerichte 30 km/u-wegen wil de regio voetgangers en fietsers beschermen en zo de woonwijken verkeersveiliger, leefbaarder en ook bereikbaar maken.

In woonwijken mag autoverkeer mengen met fietsers en voetgangers. Om die reden is in de jaren ’90 gekozen voor de grootschalige uitrol van 30 km/u-wegen. Daarbij hoort een weginrichting die het gemotoriseerd verkeer dwingt tot langzaam rijden. Uit landelijke cijfers blijkt dat in het verleden ongeveer vier op de tien 30 km/u-wegen ‘sober’ zijn ingericht. Het doel is om uiteindelijk alle 30 km/u-wegen in Midden-Holland Duurzaam Veilig in te richten zodat deze ook als zodanig herkenbaar zijn.

Vanuit de Duurzaam Veilig-gedachte is het belangrijk dat de functie, het gebruik en de inrichting van wegen op elkaar zijn afgestemd. Dit bepaalt mede het gedrag van de verkeersdeelnemer. In veel gemeenten zijn en/of worden 50 km/u wegen afgewaardeerd tot 30 km/u wegen. Wanneer dit gebeurt met een minimale aanpassing van de weginrichting, komt deze niet meer overeen met de functie en/of het gebruik van de weg. We spreken dan van een grijze weg. De snelheidslimiet van 30 km/u is in deze gevallen vaak niet geloofwaardig en de werkelijke gereden snelheden liggen aanmerkelijk hoger. Dit komt bijvoorbeeld door brede geasfalteerde rijlopers of de aanwezigheid van voorrangsregelingen op kruispunten. De 30-zones hebben per definitie een verblijfsfunctie, met daarbij soms een hoge belasting met doorgaand, vaak te snel rijdend, verkeer. Langzaam en gemotoriseerd verkeer zijn gemengd waardoor er veel interacties plaatsvinden. Het inrichten op minimale snelheidsverschillen is daarom belangrijk. Een slechts marginale afwaardering leidt over het algemeen tot een beperkte of geen verbetering van de verkeersveiligheid.

De regio stimuleert gemeenten om hun 30 km/uur wegen die niet Duurzaam Veilig zijn ingericht, te herinrichten. Om te achterhalen welke dit zijn en een prioritering aan te brengen, zijn diverste instrumenten voorhanden zoals de Vormtoets (een inventarisatie van het wegennet), de quickscan verkeersveiligheidsrisico’s Provincie Zuid-Holland en de veiligheidsrapportage van BLIQ . Tevens worden landelijke ontwikkelingen in relatie tot ‘het nieuwe 30’ op de voet gevolgd met als doel uiteindelijk deze ontwikkeling in een regionaal standpunt over te nemen.

Links met andere projecten

Onderdeel van Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid

Kansrijkheid

nvt

Trekker

Gemeente Waddinxveen

Kosteninschatting

Voorbereiding: 50.000 - 100.000. Realisatie: > 1.000.000

Termijn

Voorbereiding: korte termijn (<5 jr)

Uitvoering: middellange tot lange termijn (>5 jaar)