Project 16: Vervolg A12 Gouda-Utrecht met realisatie directe verbinding A12/N11 in westelijke richting (Bodegravenboog)

Thema: Wegverkeer

Type project: Lobby

Speerpunt:

A: Doorstroming hoofdroutes voor regionaal autoverkeer optimaal benutten

Omschrijving

Naar de situatie van de aansluiting rond de N11 – A12 zijn al meerdere onderzoeken gedaan. Hieruit blijkt in elk geval dat de situatie een knelpunt is: de aansluiting tussen de N11 en de A12 heeft regelmatig te weinig capaciteit gedurende piekmomenten. Dit heeft ook een weerslag op de N459 en de N207. De N207 als geheel tussen Gouda en Alphen aan den Rijn hoort daarmee bij het knelpunt, omdat het gebied sterk met elkaar samenhangt. Bij vertraging op de N207 zijn er ook gevolgen voor de N11 – A12 en vice versa.

De N459 kan in deze context als onderliggend wegennet beschouwd worden, met in de huidige situatie afwikkelknelpunten tussen Bodegraven en Gouda.

Benodigde actie: lobby bij het Rijk voor een vervolg op de A12-corridor studie Utrecht - Gouda, richting MIRT-verkenning.

Links met andere projecten

Bestaand RVVP nr.1

Kansrijkheid

Zeer kansrijk

Trekker

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Kosteninschatting

>1.000.000

Termijn

Voorbereiding: korte termijn (<5 jr)

Uitvoering: middellange tot lange termijn (>5 jaar)