Project 24: Verminderen conflicten zwaar (landbouw)verkeer met zwakke verkeersdeelnemers

Thema: Verkeersveiligheid

Type project: Programma

Speerpunt:

F: Afmaken van het kwaliteitsnetwerk veilige fietsroutes

G: Bevorderen van verkeersveiligheid op recreatieve wandel- en fietsnetwerken

H: Minimaliseren conflict zwaar verkeer en zwakkere verkeersdeelnemers

L: Stimuleren van fietsen, lopen, OV-gebruik en deelmobiliteit door fysieke- en gedragsmaatregelen

Omschrijving

In de regio Midden-Holland is veel agrarische bedrijvigheid en vrachtverkeer. Dit zware vracht- en landbouwverkeer maakt in het landelijk gebied veelal gebruik van smalle wegen. Door schaalvergroting in deze sectoren, is de omvang van de voertuigen in de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. Op de smalle wegen moet dit verkeer de schaarse ruimte delen met onder meer fietsende scholieren en recreanten. Door het grote verschil in massa, omvang en snelheid ontstaan gevaarlijke situaties. Het zware (landbouw)verkeer heeft vooral behoefte aan economische bereikbaarheid. Op belangrijke fietsroutes, maar ook recreatieve wandelroutes, is juist verkeersveiligheid van het allergrootste belang.

In het rapport "Landbouw- en zwaar vrachtverkeer op plattelandswegen" uit 2016 is een aanpak beschreven met een netwerkstructuur met meest wenselijke routes voor het zwaar (landbouw)verkeer op 3 niveaus:

  • Bovenregionale wegen: aanbevolen routes over langere afstand, waarop beter doorgereden kan worden.

  • Regionale wegen: ontsluiting van belangrijke regionale bestemmingen.

  • Lokale wegen: toegang bieden tot lokale bestemmingen.

Binnen deze netwerkstructuur zijn in Midden-Holland diverse knelpunten geïdentificeerd. Deze knelpunten kennen een diversiteit een oplossingsrichtingen: van het aanpassen van de weg tot het creëren van nieuwe aparte routes of het opheffen van verboden of het verlenen van gerichte ontheffing. Ook kunnen er in overleg met de sector maatregelen getroffen worden zoals afspraken over rijtijden, moderne voertuigen, locatie van bedrijven, gezamenlijk gebruik van kavelpaden, etc.

Daarnaast kan ingezet worden op gedrag door bijvoorbeeld inzet van het lesprogramma VOMOL (Veilig omgaan met opvallende landbouwvoertuigen voor 11- en 12- jarigen), het aanpassen van de houding en het gedrag van bestuurders van zwaar verkeer en het geven van voorlichting aan omwonenden en recreanten.

Links met andere projecten

Onderdeel van Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid

thema in Regionale Invulling Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Bestaand RVVP nr.11

Overlap project nr. 7, 21 en 27

RMP

Kansrijkheid

nvt

Trekker

Gemeente Waddinxveen

Kosteninschatting

Voorbereiding: < 50.000, Realisatie: > 1.000.000

Termijn

Diverse projecten, korte (<5 jr), middellange (5-10 jr) en lange (>10 jr) termijn