Project 29: Stimuleren van ontwikkeling van tankinfrastructuur en lokale productie van waterstof en andere duurzame brandstoffen [RMP]

Thema: Energietransitie in mobiliteit

Type project: Programma

Speerpunt:

K: Stimuleren schone mobiliteit door versnellen van zero emissie tank- en laadinfrastructuur

Omschrijving

Afspraak Klimaatakkoord:

  • Landelijke doel stimuleren rijden op waterstof: 50 waterstoftankstations, 15.000 FCEV-personenauto’s en 3.000 zware voertuigen met een brandstofcel op waterstof in 2025 als strategische basis voor versnelde groei richting 2030 en 2050.

  • Provincies en gemeenten werken samen om te zorgen dat daar waar nodig in de Regionale Energie Strategieën (RES) in de behoefte aan duurzame energie voor duurzaam transport wordt voorzien.

Doel regio: tank- en laadinfrastructuur vormt in 2030 geen belemmering voor de uitrol van Zero-emissie vervoer. De gemeenten faciliteren het ontstaan van minimaal 3 tankstations voor alternatieve energiedragers in combinatie met snel-laadstations.

a. Versnellen van de uitrol van tankinfrastructuur voor waterstof en andere hernieuwbare brandstoffen (biobrandstoffen en synthetische brandstoffen)

In verband met het instellen van ZE-zones voor stadslogistiek in 2025 is het van groot belang om de tank- en laadinfrastructuur te faciliteren voor de in de regio aanwezige logistieke sector. Er spelen in het gebied verschillende initiatieven voor waterstof-tankstations / multifuel-tankstations. In het meest gevorderde stadium is het initiatief voor een Energy Hub op Distripark A12 (Waddinxveen), waar de procedure rondom bestemmingsplan en vergunning bijna gereed is. Daarnaast zijn er initiatieven in Bodegraven-Reeuwijk (langs de N11 en langs de A12). Verder is binnen de regio een kansenkaart voor waterstoftankstations ontwikkeld, om nieuwe initiatieven te stimuleren.

Binnen de samenwerking A12 Corridor (provincie en gemeenten langs de A12) wordt het ontstaan van Energy Hubs gefaciliteerd. Er is een H2-consortium van bedrijven opgericht en zijn deze geholpen bij de aanvraag van een DKTI-subsidie (voor de realisatie van een tankstation en voor de aanschaf van waterstof-trucks).

Benodigde actie: voor bestaande initiatieven zetten de gemeenten zich verder in om aanpassing van bestemmingsplan en vergunning vlot te laten verlopen. Bespreken met initiatiefnemers welke belemmeringen zij ervaren en waar de gemeente mogelijk een rol in kan spelen. Verder faciliteren de gemeenten het ontstaan van voldoende afzet voor de nieuwe duurzame energiedragers. Dit gebeurt door ZE-aanbestedingen (van eigen wagenpark, doelgroepenvervoer, reinigingsvoertuigen, bussen en openbare werken) en daarnaast door informatie aan bedrijven te verschaffen (via nieuwsbrieven en bijeenkomsten). Mogelijk kunnen groepen bedrijven verder gefaciliteerd worden bij de aanvraag van Europese en landelijke subsidies voor tankinfrastructuur en ZE-voertuigen.

b. Lokale productie van duurzame energiedragers voor mobiliteit

In de RES Midden-Holland 1.0 (april 2021) is rekening gehouden met de regionale vraag naar energie voor mobiliteit. In het hoofdstuk over elektriciteit, in de paragraaf over systeemefficiëntie, wordt de samenhang benoemd van de laadinfrastuctuur en het elektriciteitsnetwerk. Verder wordt in het hoofdstuk over innovatieagenda aandacht besteed aan mogelijke pilots voor productie van waterstof en toepassing in de mobiliteit.

Benodigde actie:

De gemeenten gaan met name initiatieven die ontstaan in de regio voor de productie van waterstof en groen gas faciliteren. Daarnaast kunnen de gemeenten (in relatie tot de RES en capaciteit van het elektriciteitsnet) verschillende mogelijkheden verkennen voor de ruimtelijke invulling van de productie van zowel elektriciteit als waterstof en andere duurzame brandstoffen. Bijvoorbeeld:

  • Bij (grote) infrastucturele projecten kan standaard gekeken worden naar de mogelijkheden voor opwekking van duurzame energie voor (onder andere) mobiliteit. De concessiehouder voor het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte – Engie wil dit soort projecten benutten om lokaal opgewekte groen stroom in te kopen voor de laadpalen.

  • Op locaties waar op grote daken zonne-energie of eventueel windenergie geproduceerd kan worden, maar het elektriciteitsnet onvoldoende capaciteit heeft (zoals agrarische bedrijven in het landelijk gebied), kan mogelijk waterstof voor de landbouwvoertuigen worden geproduceerd.

  • In het landelijk gebied kan mogelijk biogas/waterstof worden geproduceerd door vergisting van mestoverschot of vergassing van restbiomassa (als bermgras).

  • Bedrijven en bewoners kunnen worden gestimuleerd om zonnepanelen aan te leggen en het stroom deels te gebruiken voor het opladen van de eigen elektrische voertuigen.

Links met andere projecten

RMP

Kansrijkheid

nvt

Trekker

Gemeente Waddinxveen

Kosteninschatting

400.000 - 1.000.000

Termijn

Afhankelijk van de actie: Zowel korte termijn (< 5 jaar), als middellange termijn (5 - 10 jaar) en lange termijn (> 10 jaar)